Телефон/Факс: (032) 222-04-62
Адреса: м. Львів, вул. Чукаріна, 3

Батьківський комітет

Положення про батьківський комітет
НВК «Школа-ліцей «Оріяна»

І. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.
1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.
1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.
1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або НВК приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або НВК.
1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування керівництва закладу.
1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску).
1.7. Дане Положення розроблене на підставі Орієнтовного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”.

ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет НВК створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки.
Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:
формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиціЇ, становлення учнівського самоврядування;
виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;
формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;
запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;
всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;
організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;
вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоусторою.
Основними принципами діяльності комітетів є:
Законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність;
організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК, класів.

ІІІ. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет НВК обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До нього входять представники батьківських комітетів класів (голови комітетів). До складу батьківського комітету входитять представники дирекції НВК.

3.2. Батьківський комітет класу обирається на батьківських зборах у складі голови та двох-чотирьох членів. Засідання проводяться двічі на семестр. За необхідності проводять позачергові засідання.
3.3. Батьківський комітет організовує допомогу школі:
– у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;
– у виконанні статті 35 Закону України „Про освіту”;
– для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;
– у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту НВК, єдиних вимог до учнів;
– в організації харчування дітей;
– у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом;
– у зміцненні навчально-матеріальної бази школи;
– в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;
– у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.
3.4. Батьківський комітет НВК та класні батьківські комітети мають право приймати своє рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.
3.5. Дл обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет НВК скликає збори батьків (класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – не менше 2 разів на рік).
3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва НВК, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
3.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загальношкільних – директора НВК, заступників директора, класних керівників та вчителів.
3.8. Батьківський комітет НВК звітує перед загальношкільними зборами у день обрання новго складу комітету.
3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.
3.10. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

ІV. Права та обов’язки батьківських комітетів

Комітети мають право:
4.1. Брати участь в обстеженні житлово-плбутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.
4.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.
4.3. Звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради НВК щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.
4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.
4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.
4.6. Скликати позачергові батьківські збори.
4.7. Сприяти покращенню харчування учнів.
4.8. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування школи.
4.9. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.
4.10. Контролювати раціональне викоритсання фондів загального обов’язкового навчання.
4.11. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.
4.12. Бути відзначеними грамотами та іншими формамиморального та матеріального заохочення.
4.13. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.
4.14. Заслуховувати інформацію директора НВК про стан і перспективу роботи НВК, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їх реалізацію.
4.15. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України „Про освіту”.
4.16. Скликати батьківські збори.
4.17. Вирішувати питання про використання фонду школи щодо матеріальної допомоги.
4.18. Залучати батьків до участі у керівництві гуртками, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної роботи.
Комітети зобов’язані:
надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора НВК або відповідного органу управління освітою;
залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров’я учнів;
у разі потреби звітувати перед загальними зборами.
4.19. Голова комітету НВК є членом ради школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради НВК під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
4.20. Голова комітету НВК має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

Положення про класний батьківський комітет НВК «Школа-ліцей «Оріяна»

І. Загальні положення
1.1. Батьківський комітет є виконавчим органом батьківьких зборів окремого класу.
1.2. До складу батьківського комітету класу входять активні і авторитетні батьки.
1.3. Батьківський комітет обирається на один рік у кількості 3-5 осіб.
1.4. Підставою для роботи батьківського комітету є дане положення, план роботи, затверджений батьківськими зборами та погоджений із класним керівником.
1.5. Голова батьківського комітету обирається на загальних зборах і входить до складу ради школи.
1.6. Батьківський комітет школи узгоджує свою діяльність із класни керівником.
1.7. Батьківський комітет представляє інтереси дітей і дирослих на педагогічних радах.
1.8. За рішенням класних батьківських зборів батьківський комітет може бути розформований.
2. Основною метою батьківського комітету є створення умов для формування колективу класу і сприятливого розвитку у ньому кожної дитини.
3. Основними напрямками діяльності батьківського комітету класу є:
3.1. Створення банку даних батьківських ресурсів, який формується за допомогою даних опитування, анкетування, індивідуальних бесід із батьками. Визначаються можливості кожної сім’ї щодо матеріальної, фінансової, практичної допомоги класу, школі.
3.2. Організація спільних справ батьків і дітей: спортивних змагань, свят, концертів, суботників, екскурсій, виставок, оглядів тощо. Актив класу використовує банк батьківських ресурсів і можливостей. Батьківський комітет надає їм допомогу у підготовці конкретної справи та її проведенні. Сприяє організації канікул.
3.3. Розповсюдження передового досвіду сімейного виховання. Це здійснюється через батьківські збори, читацікі конференції, диспути, дискусії. Батьківський комітет спільно з класним керівником здійснює підготовку і проведення батьківських зборів.
3.4. Працює над сценарієм традиційних свят, організовує презентацію нових сімей.
4. Звіт про роботу батьківського комітету
4.1. Засідання батьківського комітету починається зі звіту про виконання рішення попереднього засідання батьківського активу і зборів батьків класу.
4.2. Робота батьківського комітету фіксується у щоденнику класного керівника.
4.3. Батьківський комітет звітується про свою роботу двічі на рік на батьківських зборах класу.
4.4. У випадку незадовільної роботи батьківський комітет може бути переобраний достроково.

Положення про батьківські збори
І. Мета проведення батьківських зборів
1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.
1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.
1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.
1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.
1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.
1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.
1.7. Творчий звіт дитячого іпедагогічного колективів перед батьками.
ІІ. Правила проведення зборів
2.1. Класний керівник зобов’язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію.
2.2. Кожні збори мають свій „сценарій”, програму, рекомендації, поради, настанови.
2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.
2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.
2.5. Дирекція НВК повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.
2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.
2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.
2.8. Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборів.
2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.
ІІІ. Принципи проведення зборів
3.1. Батьківські збори – це форма зв’язку сім’ї і школи, це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.
3.2. Батьки на зборах повинні відчувати повагу до себе, брати активну участь в обговоренні проблем.
3.3. У школи та сім’ї завдання спільні – це проблема навчання та виховання дітей. Завадання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.
3.4. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.
ІV. Види та форми проведення зборів
4.1. Види батьківських зборів:
– загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;
– диференційовані (спеціально запрошується група батьків);
– збори, періодичність яких визначається класним керівником.
4.2. Форми проведення зборів:
– директивні – консультативні;
– дискусійні;
– семінари;
– клубні;
– творчі зустрічі та звіти.


 

Головне

Оголошення

Ліцей “Оріяна” проводить набір у перші класи на 2022-23 н.р.

У період карантину подати документи потрібно в електронній формі на сайті

school.isuo.org

Набираємо 4 класи (110 учнів) за програмою Нової української школи. Два класи (за бажання батьків) будуть працювати за програмою “Інтелект України”, адаптованою до вимог НУШ.

Детальна інформація про проекти на сайтах:

intellect-ukraine

та

nus.org.ua

Для зарахування в ліцей "Оріяна" потрібно подати:

Запис проводить заступник директора з НВР п.Ярославська Н.А. у середу з 16.00 до 18.00 год.

Мікрорайон закладу: вул. Гостинна; вул. Колійна; вул. М. Колодзінського; вул. Рахівська, 1-22, 23, 25; вул. Рожева; вул. Хортицька; вул. Г. Хоткевича, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; вул. В. Чукаріна; вул. Бережанська, 2-63.

Для п’ятикласників планується відкриття класів з поглибленим вивченням англійської мови та з вивченням економіки.

Реквізити ліцею “Оріяна” ЛМР для внесення благодійних коштів на рахунок закладу
МФО 820172

ЄДРПОУ 20822052

Р/р UA678201720344281001300041061

УДКСУ у Сихівському р-ні м. Львова

Довідки за телефоном
222-41-05.

У ліцеї діють гуртки:

Ми на карті:


Цікаві посилання:

Osvita.com.ua
Osvita.ua
lviv-adm
intellect-ukraine.org