Телефон/Факс: (032) 222-04-62
Адреса: м. Львів, вул. Чукаріна, 3

Освітній процес

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. Перспективний план розвитку укладається на 5-6 років виходячи із тенденцій розвитку освіти, стратегічних потреб закладу. Річний план укладається на поточний навчальний рік. В плані роботи відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку. Плани роботи затверджується радою та педагогічною радою комплексу.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у комплексі, є навчальний план( навчальні плани у класах, паралелях), який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини відповідно до профілів навчання.
Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Сихівського району УО ДГП.
У вигляді додатків до нього додаються:
розклад уроків (щоденний, тижневий);
режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань, дотримуючись методичних рекомендацій Міністерства освіти.
Навчально-виховний процес відбувається за денною формою. Після закінчення уроків проводяться факультативні, гурткові заняття. Позаурочні заняття проводяться як на безоплатній так і на платній основі при залученні громадських, приватних, спортивних організацій.
Зарахування учнів до комплексу проводиться згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви /для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх заміняють /після представлення свідоцтва про народження (копії) або паспорта, особової справи та медичних документів встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Для майбутніх першокласників у період листопад-квітень організовуються адаптаційні заняття з метою підготовки до навчання у класах поглибленого вивчення англійської мови та іншого спрямування. У класи ліцею проводиться конкурсний відбір згідно із Положенням, умови якого розроблені згідно з Інструкцією про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл Міністерства освіти і науки України та погоджені засновником.
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу . Для цього до заяви батьків додається довідка про те, що учень буде навчатись в іншому закладі освіти .
На першому ступені навчання для учнів 1 -4 класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Групи продовженого дня працюють за розкладом, який затверджує директор.
Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється комплексом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом відповідно до рекомендацій міністерства освіти. Навчальний рік поділяється на семестри, що встановлюються внутрішнім розпорядком. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Навчальні заняття у комплексі розпочинаються 1 вересня у День знань, закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Після завершення уроків проводиться свято «Останній дзвоник».
Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється /крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету міністрів України/.
За погодженням з відповідними структурними підрозділами Управління освіти ДГП ЛМР, з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Тривалість уроків у комплексі становить:
• 1 класи – 35 хвилин;
• 2-4 кл. – 40 хвилин;
• 5-11 кл. – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. У комплексі встановлюється тривалість перерв між уроками, яка визначається правилами внутрішнього розпорядку з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог. Дві перерви встановлюються по 20 хвилин для харчування учнів.
Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається ( при необхідності – на кожен семестр ) відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи комплексу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань ( розклади факультативних та додаткових занять, роботи гуртків ).
Зміст, обсяг та характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. В першому класі домашні завдання не задаються.

Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів у 12-бальній системі( 1-3 бали – початковий рівень, 4-6 балів середній рівень, 7-9 балів – достатній рівень, 10-12 балів – високий рівень.), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика досягнень учнів, у другому – проводиться оцінювання відповідно до рішень Педагогічної ради комплексу, наприклад – з другого семестру .
Оцінки в балах виставляються за тему, півріччя /семестр/, рік.
Підсумкові оцінки учням виставляються після проведення навчальної практики та державної підсумкової атестації.
У документі про освіту ( табель успішності, свідоцтво, атестат ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання оголошуються учням класним керівником /головою атестаційної комісії/. У разі незгоди учня /його батьків або осіб, які їх замінюють/ з річною, підсумковою оцінкою, йому надається право оскаржити їй до апеляційної комісії комплексу і скласти підсумкову атестацію з відповідного предмета, відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
Порядок переведення і випуску учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 р. за № 383/15074.
Учні ліцею, які за підсумками навчального року не засвоїли предметів в обсязі державних стандартів освіти і отримали підсумкові оцінки 1,2 або 3 бали, підлягають відрахуванню з класів ліцею і продовжують навчання в інших закладах освіти.
При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок її проведення та звільнення учнів від її проходження визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 21.12.09 року та зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.01.2010 р., за № 39/17334.
У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.
Атестація в основній школі проводиться з п’яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин атестація може проводитися з мови навчання) у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах таким предметом за вибором може бути предмет, що вивчався поглиблено.
Атестація у старшій школі проводиться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково); історії України або математики (обов’язково для учнів (вихованців), які навчалися в класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів (вихованців), які навчалися в класах (групах) з профільним навчанням); предмета з інваріантної складової навчального плану на вибір учнів (вихованців) (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом на вибір може бути мова навчання) – у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН.

Учням, які закінчили певний ступінь комплексу, видається відповідний документ про освіту встановленого зразка затвердженого Кабінетом міністрів України:
• по закінченні початкової школи – табель успішності;
• по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
• по закінченні комплексу /ліцею/ – атестат про повну загальну середню освіту .
За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: Похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, Похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золота медаль „За високі досягнення у навчанні”, срібна медаль „ За досягнення у навчанні”.
Учні, які брали активну участь у громадській роботі та роботі учнівського наукового товариства „Золотий Олімп”, за рішенням педагогічної ради нагороджуються грамотами НВК „Школа-ліцей „Оріяна”.

В НВК реалізується програма «Обдаровані діти»

Мета програми: Забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основні завдання:
• Виявлення та відбір обдарованих дітей;
• Створення належного науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
• Піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.
• Очікувані результати:
• Результативна участь у предметних олімпіадах ІІ, ІІІ, ІV етапів;
• Участь у предметних конкурсах;
• Участь у турнірах, змаганнях.

Матеріально-технічна база
Навчальні приміщення
13 класних кімнат початкових класів;
2 приміщення для ГПД;
1 малий спортивний зал .
40 навчальних кабінетів для 5-11 кл.:
української мови та зарубіж. літератури – 8;
математики, інформатики – 7;
Історії, правознавства – 3;
фізики-2;
хімії, біології – 3;
географії та економіки-2;
Іноземної мови – 7;
хореографії, образотворчого мистецтва , музики, християнської етики – по 1;
навчальні майстерні з праці – 4
2 великі спортивні зали
Технічні засоби навчання
комп’ютери – 34;
ноутбук – 3;
проектор мультимедійний – 4
принтер “Epson”- 1;
принтер “Canon”- 4;
принтер-копір-сканер – 7;
копіювальний апарат -4;
телевізор – 12
діапроектор – 3;
графопроектор – 4.
кінопроектор – 1

 

Головне

Оголошення

Ліцей “Оріяна” проводить набір у перші класи на 2022-23 н.р.

У період карантину подати документи потрібно в електронній формі на сайті

school.isuo.org

Набираємо 4 класи (110 учнів) за програмою Нової української школи. Два класи (за бажання батьків) будуть працювати за програмою “Інтелект України”, адаптованою до вимог НУШ.

Детальна інформація про проекти на сайтах:

intellect-ukraine

та

nus.org.ua

Для зарахування в ліцей "Оріяна" потрібно подати:

Запис проводить заступник директора з НВР п.Ярославська Н.А. у середу з 16.00 до 18.00 год.

Мікрорайон закладу: вул. Гостинна; вул. Колійна; вул. М. Колодзінського; вул. Рахівська, 1-22, 23, 25; вул. Рожева; вул. Хортицька; вул. Г. Хоткевича, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; вул. В. Чукаріна; вул. Бережанська, 2-63.

Для п’ятикласників планується відкриття класів з поглибленим вивченням англійської мови та з вивченням економіки.

Реквізити ліцею “Оріяна” ЛМР для внесення благодійних коштів на рахунок закладу
МФО 820172

ЄДРПОУ 20822052

Р/р UA678201720344281001300041061

УДКСУ у Сихівському р-ні м. Львова

Довідки за телефоном
222-41-05.

У ліцеї діють гуртки:

Ми на карті:


Цікаві посилання:

Osvita.com.ua
Osvita.ua
lviv-adm
intellect-ukraine.org